Missie

curieus is een autonome, progressieve organisatie die actief is op het terrein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Zij ontwikkelt kwaliteitsvolle, sociaal-culturele activiteiten met een lage drempel voor een ruim en divers doelpubliek op lokaal, provinciaal en nationaal niveau over diverse maatschappelijke thema’s, gericht op de zingeving en emancipatie van deelnemers in functie van hun persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing met het doel een gelijke kansensamenleving te realiseren.

een autonome, progressieve organisatie
curieus is een vereniging met een ongebonden en zelfstandige werking, historisch gegroeid vanuit en ingebed in de socialistische beweging
curieus heeft eigen doelstellingen en activiteiten en verwerft en beheert zelfstandig alle middelen nodig om haar doelstellingen te realiseren
curieus sluit samenwerkingsovereenkomsten af met de meest diverse organisaties, steunend op wederzijds respect en gelijkwaardigheid

kwaliteitsvolle, sociaal-culturele activiteiten met een lage drempel voor een ruim en divers doelpubliek

 • kwaliteitsvol, dit is met aandacht voor een deugdelijke inkleding, een (wetenschappelijk) onderbouwde boodschap,…
 • sociaal-cultureel: volgens methodieken die de 4 functies van het sociaal-cultureel werk dienen:
  • gemeenschapsvorming - ontmoeting: gericht op het versterken en vernieuwen van het maatschappelijk weefsel
  • culturele actie: zowel in de brede als engere zin (cultuurspreiding) gericht op het verhogen van de participatiekansen aan de cultuurgoederen
  • maatschappelijke activering: gericht op de vorming van verantwoordelijke en actieve burgers die deelnemers zijn aan sociale en politieke actie en vorm geven aan een maatschappelijk engagement
  • educatie: groepsgericht leren, gericht op competentieverhoging (individueel of in groep)
 • een lage drempel, dit is naar opbouw en inhoud gericht op een zo groot mogelijke (fysische en psychische…) toegankelijkheid
 • ruim, dit is gericht naar een zo groot mogelijk publieksbereik
 • divers, dat betekent: gericht op een mix van diverse doelgroepen

op lokaal, provinciaal en nationaal niveau

 • curieus steunt op een netwerk van lokale afdelingen, dat zijn onze organisatiekernen in stadswijken en dorpen, bemand door vaste en tijdelijke vrijwilligers
 • vanuit provinciale secretariaten of steunpunten ondersteund en gecoacht door professionele medewerkers
 • geruggesteund vanuit het nationaal secretariaat

over diverse maatschappelijke thema’s

 • thema’s die onvoldoende vertaald worden in het beleid (omdat ze vaak nog niet haalbaar zijn op politiek vlak)
 • thema’s die leven bij een brede laag van de bevolking


gericht op de zingeving en emancipatie van deelnemers in functie van hun persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing

 • individuele en maatschappelijke competenties: zelfstandigheid, mondigheid, weerbaarheid, openheid, verdraagzaamheid,…
 • verantwoordelijkheid opnemen en delen
 • de overtuiging dat je je individuele situatie kan veranderen

curieus heeft zich ingeschreven in een emancipatorische beweging die sterk gelooft in de vooruitgang en de maakbaarheid van de samenleving. Haar werking heeft een socialiserende (stimuleert deelname aan het maatschappelijk leven) en een coördinerende (verbetert kwaliteit van de intermenselijke relaties)en expliciet individuele (draagt bij tot de persoonsontwikkeling) functie.

curieus wil mensen aansporen tot een groter sociaal bewustzijn, om van daaruit een positieve bijdrage te kunnen leveren tot de gemeenschap. De organisatie stelt vragen over de zin en onzin van vele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij wil de kritische zin van haar publiek aanwakkeren en kansen scheppen tot zelfrealisatie zonder daarbij te vervallen in egocentrisme en een meedogenloze onderlinge concurrentie. curieus wil mogelijkheden bieden om gevoelens van vervreemding, onmacht en onverschilligheid die bij een grote groep mensen in onze hedendaagse samenleving leven, tegen te gaan.

met het doel een gelijke kansensamenleving te realiseren
Een gelijke kansensamenleving is een progressieve en moderne samenleving waar iederéén het goed heeft, zowel vandaag als morgen, waar iedereen gerespecteerd en gewaardeerd wordt, een samenleving waar iedereen kansen krijgt en deze opneemt, een samenleving steunend op waarden zoals sociale rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.

curieus wil als progressieve organisatie en vanuit een socialistisch perspectief samen met andere (gelijkgestemde) organisaties werken aan de voortdurende uitdieping en actualisering van deze waarden.